Předpis - DUNIN CZ
I. DEFINICE

Tato Pravidla definují všeobecné podmínky používání Internetového obchodu na dunin.eu, uzavírání Smlouvy o poskytování služeb, Kupní smlouvy a pravidla používání služeb poskytovaných Prodávajícím. Nákupem v Internetovém obchodě na dunin.eu zákazník souhlasí s ustanoveními těchto Pravidel.

Internetový obchod – internetový obchod registrovaný na internetové adrese dunin.eu, provozovaný 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, provozovaný společností VFS s.r.o. se sídlem Partizánske, nám.Mieru 597/1, PSČ 958 01, IČ : 36332283, DIČ SK2021788626

Prodávající – společnost VFS s.r.o.Partizánske, nám.Mieru 597/1, PSČ 958 01, IČ : 36332283, DIČ SK2021788626

Produkt / Zboží – všechny věci (známé také jako zboží) prodávané Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu Zákazníkovi, za úhradu ceny. Veškeré zboží dostupné v nabídce Internetového obchodu je zcela nové, pokud není výslovně uvedeno jinak;

Objednávka – formulář dostupný na webové stránce Obchodu s uvedením Zboží, které má Zákazník v úmyslu koupit, a údajů Zákazníka potřebných k uzavření a plnění Smlouvy. Objednávka odeslaná Prodávajícímu je projevem vůle Zákazníka vyjadřující přímou vůli uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku prostřednictvím Obchodu nebo vůli uzavřít Smlouvu o prodeji přímo v prodejně Obchodního partnera Prodávajícího, v případě zvolení možnosti doručení: „Vyzvednutí v obchodě“;

Kupní smlouva / Smlouva – kupní smlouva ve smyslu Občanského zákoníku, týkající se prodeje Zboží Prodávajícím Kupujícímu za úhradu ceny zboží plus případné náklady na dopravu, jejíž podmínky jsou uvedeny zejména v těchto Pravidel uzavřena mezi Zákazníkem a Prodávajícím způsobem uvedeným v tomto Řádu, t.j. uzavírá se zejména s použitím prostředků komunikace na dálku. Kupní smlouva specifikuje zejména Zboží, jeho vlastnosti, cenu, případné náklady na dopravu a další důležité podmínky; pokud si Zákazník zvolí možnost zakoupení a vyzvednutí objednaného Zboží v prodejně vybraného Obchodního partnera Internetového obchodu, v souladu s bodem IV.6 těchto Pravidel, Zákazník uzavře s Obchodním partnerem Smlouvu o prodeji v době převzetí Zboží u Obchodního partnera a v tomto případě uzavřená Kupní smlouva nepředstavuje Smlouvu o prodeji na dálku.

Košík – služba, která je zpřístupněna každému Zákazníkovi a každému uživateli Obchodu dostupného na dunin.eu, spočívající v umožnění jednoduchého nákupu jednoho nebo více Zboží, zadávání slevových kódů umožňujících snížení ceny za podmínek stanovených v samostatných předpisech, zobrazování souhrn kupní ceny jednotlivého Zboží a celého Zboží spolu (včetně případných nákladů na dopravu), zobrazení předpokládaného termínu dodání Zboží, zapamatování Zboží vloženého do košíku i po skončení pořadu prohlížeče po dobu ne delší než 21 dní;

Konto – prostor dostupný Zákazníkovi v internetovém obchodě dunin.eu umožňující širší přístup k funkcionalitě obchodu, včetně například objednávek, poznámek, dodací adresy, slevových kupónů a jiných;

Zákazník – fyzická osoba nebo právnická osoba nebo jiná organizační složka, která je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a která akceptuje Pravidla za účelem vytvoření účtu nebo uzavření kupní smlouvy;

Akcie – zvláštní podmínky prodeje upravené za podmínek uvedených ve zvláštních předpisech týkajících se speciální nabídky Internetového obchodu platné po určitou dobu, kterou může Zákazník využít za podmínek uvedených v samostatném dokumentu;

Individuální objednávky – Objednávka Zákazníka k provedení objednávky na produkt, který není ve standardní nabídce obchodu a bude vyhotoven na speciální objednávku u některého z dodavatelů obchodu. Vzhledem k povaze Individuální objednávky bude Obchod účtovat min. 50 % zálohy na plnění smlouvy a datum uzavření smlouvy.

Obchodní partner Internetového obchodu – subjekt zabývající se prodejem nebo distribucí produktů nabízených Internetovým obchodem na základě samostatné smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod dunin.eu provádí maloobchodní prodej prostřednictvím internetové sítě a platformy dunin.eu dostupné na této adrese a vystupuje jako zprostředkovatel při uzavírání Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a vybraným Obchodním partnerem Internetového obchodu. případ popsaný v bodě IV.6 těchto pravidel.
2. Přijetí ustanovení těchto pravidel je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a účtu v internetovém obchodě.
3. Prodávající informuje, že všechny produkty dostupné v nabídce Internetového obchodu dunin.eu jsou zcela nové, originálně zabalené a bez fyzických a právních vad.

III. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK / UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Všechny ceny v internetovém obchodě dunin.eu jsou maloobchodní ceny v Kč a zahrnují DPH. Uvedené ceny nezahrnují žádné náklady na dopravu.
2. Objednávky zadává internetový obchod dostupný na dunin.eu 7 dní v týdnu, po celý rok.
3. Objednávka je účinná pouze v případě, že Zákazník uvede v Objednávce správné údaje, zejména adresu doručení a kontaktní údaje, nebo zvolí možnost nákupu a vyzvednutí objednaného zboží u vybraného Partnera internetového obchodu, v souladu s bodem IV. 6 tohoto řádu. Neposkytnutí těchto údajů opravňuje Internetový obchod zrušit Objednávku.
4. Zákazník souhlasí s vystavením a zasláním e-mailem nebo poštou nebo kurýrem kopii zúčtovacích dokladů, zejména jako jsou: faktury DPH s přílohami, opravné faktury DPH s přílohami a formuláře. Tento souhlas zároveň opravňuje prodávajícího k vystavování a zasílání faktur s DPH v elektronické podobě, v souladu s nařízením ministra financí ze dne 17.12.2010. o zasílání faktur v elektronické podobě, pravidla jejich uchovávání a postup při jejich zpřístupňování správci daně nebo orgánu daňové kontroly.
5. Zákazník má možnost uložit si údaje pro usnadnění procesu zadání další objednávky vytvořením účtu v Internetovém obchodě dunin.eu. Přihlašovací jméno a heslo zvolené Zákazníkem by mělo zůstat jeho tajemstvím. Přihlašovací údaje Zákazníka nejsou Prodávajícímu známy. Přihlašovací jméno a heslo lze obnovit na přihlašovací stránce v internetovém obchodě.
6. Doba zahájení zpracování objednávky je shodná s momentem úhrady na účet Prodávajícího za objednané Zboží. V případě „Dobírka“ se doba zpracování objednávky počítá ihned od jejího zaznamenání v Internetovém obchodě.
7. Prodávající umisťuje v prodejně individuálně objednávané produkty, které vzhledem ke svému individuálnímu charakteru podléhají vždy ohodnocení. objednávky a nelze je nabídnout za konkrétní cenu. Produkty na jednotlivé objednávky budou v prodejně popsány za 0 Kč, což není prodejní cena
jen upřesňuje potřebu určení prodejní ceny uvedením příslušných rozměrů a počtu kusů. Jen na základě těchto informací prodávající určí prodejní cenu.
Jednotlivé objednávky se realizují až po zaplacení zálohy ve výši dohodnuté s Prodejcem Obchodu a realizují se v termínu individuálně dohodnutém se Zákazníkem.

IV. NÁKLADY A DOPRAVA

1. Zboží je odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Jakékoliv nepřesnosti v údajích potřebných k vyřízení objednávky mohou způsobit zpoždění dodání Zboží.
2. Zboží je expedováno zpravidla do 24 pracovních hodin od připsání platby za Objednávku na účet Prodávajícího kurýrem nebo paletovou zásilkou. Z různých důvodů (pandemie, velmi velký počet objednávek atd.) se může termín odeslání zpozdit, maximálně však o 14 dní.
3. Zákazníkovi jsou účtovány přepravní náklady uvedené v ceníku dostupném na stránce „Doručení a platby“ v Internetovém obchodě dunin.eu. Výše poplatků závisí na způsobu doručení a způsobu platby zvoleného zákazníkem.
4. Dodávky se uskutečňují na území České republiky.
5. Před převzetím zásilky od pošty nebo od kurýra zkontrolujte, zda obal nebyl poškozen přepravou. Všímejte si zejména stavu pásků nebo plomb nalepených na obalu. Pokud je zásilka zřetelně poškozena nebo jsou porušeny nebo poškozeny plomby (pásky), zásilku nepřebírejte a pořiďte v přítomnosti kurýra zápis o škodě a co nejdříve kontaktujte prodávajícího za účelem objasnění záležitosti. Upozorňujeme, že chybějící nesrovnalosti v kvantitativním nebo kvalitativním stavu zásilky při převzetí mohou mít negativní vliv na výsledek posuzování nároků Zákazníka na poškození nebo krádež zásilky při přepravě.
6. Zákazník si při objednávání Zboží může zvolit možnost vyzvednutí Zboží ve vybrané prodejně Obchodního partnera Internetového obchodu – „Vyzvednutí v prodejně“. Zákazník si v tomto případě pouze objedná Zboží přes Internetový obchod a zakoupí Zboží od Obchodního partnera Internetového obchodu, přičemž s Obchodním partnerem uzavře Kupní smlouvu, která nepředstavuje kupní smlouvu na dálku. V tomto případě Zákazník reguluje cenu zakoupeného Zboží přímo Obchodnímu partnerovi při převzetí Zboží. V době uzavření Kupní smlouvy s Obchodním partnerem Internetového obchodu se na tuto smlouvu vztahují ustanovení obecně platného práva a zejména Partner odpovídá Zákazníkovi v rámci záruky za vady zakoupeného Zboží.
7. Body IV.1-5 neplatí, pokud si Zákazník zvolí možnost vyzvednutí objednaného Zboží v prodejně vybraného Obchodního partnera Internetového obchodu.

V. PLATBY

1. Ke každému zakoupenému Zboží v Internetovém obchodě dunin.eu vystavujeme účtenku nebo na požádání osobní fakturu doručenou zákazníkovi spolu s objednávkou nebo e-mailem či poštou.
2. Platbu za zakoupené Zboží lze uskutečnit:
a) převodem na účet CSOB 249943450/0300 s uvedením čísla objednávky;

b) na dobírku (platba na dobírku) prostřednictvím kurýrní společnosti;

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zákazník má v souladu s platnými pravidly právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Prodávající může tuto dobu prodloužit formou Akce, která se následně bude řídit pravidly této Akce. Toto ustanovení neplatí v případě nákupu Zboží způsobem popsaným v bodě IV.6 těchto Pravidel.
2. Vrácené Zboží bude akceptováno až tehdy, když bude zasláno zpět zcela kompletní a nebude nijak poškozeno a nebude nést žádné stopy používání.
3. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba zboží zaslat na adresu našeho skladu VFS s.r.o, Nitrianska 114, 958 01 PARTIZÁNSKE
4. Náklady na dopravu nese zákazník. Internetový obchod nepřijímá zásilky na dobírku.
5. K zásilce je třeba přiložit vyplněný formulář „Odstoupení od smlouvy“ dostupný ke stažení zde. K vrácení bez uvedeného dokladu nebude přihlíženo.
6. Prodávající vrátí Zákazníkovi náklady jím zaplacené částky (cena Zboží) do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy na účet uvedený Zákazníkem, resp. není-li uvedeno, stejným způsobem, jakým Zákazník zaplatil za Objednávku.
7. V případě odstoupení od Jednotlivé objednávky, které není důsledkem nízké kvality nebo vady produktu, přijde objednatel o zálohovou platbu, která odpovídá ztrátě hodnoty zboží, kterou nelze prodáno dalšímu zákazníkovi obchodu vzhledem k charakteru Individuální objednávky popsané v definicích.

VII. REKLAMACE ZBOŽÍ

1. Reklamace koupě Zboží v Internetovém obchodě může nastat z následujících důvodů: a) výrobní vada Zboží v době koupě, b) vada vyplývající z dodání Zboží, c) nezpůsobilost. -shoda zboží s Objednávkou, d) nesprávné množství dodaného Zboží
2. V případě poškození způsobeného přepravou je třeba sepsat s kurýrem škodní protokol; pokud to nebylo možné v době dodání Zboží, lze poškození nahlásit telefonicky kurýrní společnosti doručující zboží – do 6 dnů.
3. Reklamace s kompletní dokumentací (reklamační formulář, fotografie poškozeného zboží, protokol o škodě – reklamace dopravy) nahlaste reklamačnímu oddělení na adrese sklep@dunin.eu. Reklamační formulář je k dispozici ke stažení zde. Na reklamace bez kompletní sady dokladů nebo správně vyplněného dokladu nebude přihlíženo.
4. V případě, že Internetový obchod nemá na skladě Zboží, které je předmětem výměny, může do 7 dnů od kladného vyřízení reklamace navrhnout náhradní Zboží nebo si vadné zboží vyzvednout a vrátit mu platbu za jeho koupi.
5. Nedostatky nebo neshody v dodávce je třeba nahlásit do 7 dnů od data dodání. Objednané produkty si prosím v této lhůtě pečlivě zkontrolujte; po této době se k reklamacím nebude přihlížet. Oznámení je třeba podat před montáží nebo jiným trvalým spojením zboží se zemí, jinak nebude k reklamaci brán zřetel.
6. Společnost VFS s.r.o. je vázána 14denní lhůtou k posouzení reklamace spotřebitele.
7. V případě uplatnění práva na reklamaci je třeba Zboží zaslat na adresu našeho skladu VFS s.r.o, Nitrianska 114, 958 01 PARTIZÁNSKE
8. Ustanovení popsaná v bodech VII.1-5 neplatí v případě nákupu Zboží způsobem popsaným v bodě IV.6 těchto Řádů. V tomto případě reklamace posuzuje Obchodní partner Internetového obchodu.

VIII. ZÁRUKA

1. Veškeré Zboží dostupné v Internetovém obchodě na dunin.eu je zcela nové a vztahuje se na něj záruka výrobce.
2. Veškeré zboží dostupné v Internetovém obchodě na dunin.eu podléhá výměně v situaci, kdy: a) má výrobní vady, b) zboží je v rozporu s objednávkou

IX. ZÁSADY SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníky Internetového obchodu je Prodávající.
2. Osobní údaje slouží k účelům nezbytným k realizaci kupních smluv, a proto mohou být předány subjektům odpovědným za doručení zakoupeného zboží Zákazníkovi. Zákazníci mají vždy právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Údaje se poskytují dobrovolně.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce Internetového obchodu dunin.eu dne 1.12.2015.
2. Místem uzavření Kupní smlouvy je sídlo Prodávajícího.
3. Přítomnost zboží v sortimentu Internetového obchodu dunin.eu neznamená dostupnost zboží a možnost realizace objednávky.
4. Internetový obchod dunin.eu vynakládá maximální úsilí, aby popisy Zboží prezentované na webové stránce spolu s fotografiemi odpovídaly skutečnému stavu Zboží.
5. Příslušným soudem k projednání jakýchkoli sporů, které mohou vzniknout při implementaci ustanovení těchto Pravidel, je soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

Zavřít